«Demirýollary» AGPJ

Ýolagçy gatnawlary

ÝOLAGÇYLAR ÜÇIN ONLINE BILET HYZMATY ÝOLA GOÝULDY

Giňişleýin   ➤

Her ýylda 6 million ýolagçy

Her ýylda 6 million ýolagçy

"Demirýollary" AGPJ her ýyl takmynan 6 million ýolagça hyzmat edýär. Ýolagçylarymyzyň syýahat wagty rahatlygyny we howpsuzlugyny üpjün etmek maksatlaryny göz öňünde tutýan "Ýolagçy" bölüminde 5000 hünärmen zähmet çekýär.

Her ýylda 6 million ýolagçy

Ýolagçy gatnawlary

Ýolagçy gatnawlary

Ilatymyza berýän hyzmatlarynyň hilini kämilleşdirmek we häzirki zaman ülňülerine laýyklykda hyzmatlary ýola goýmak maksady bilen ençeme işleri alyp barýarys

Ýolagçy gatnawlary

Logistika

Logistika

Giňişleýin  ➤

Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak, ýurdumuzyň demir ýol ulagyny bäsleşige ukyplydygyny ýokarlandyrmak, üstaşyr ýükleriň möçberini goşmaça artdyrmaga ýardam bermek hem-de üstaşyr, eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan ýük alyja eltmekde ýerlikli logistiki çözgütleri işläp düzmek maksady bilen, "Demirýollary" Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde Logistika we Halkara ýükler ekspeditorçylyk bölümleri  döredildi.

Eýsem, “logistika” sözüniň düýp manysy näme diýmek?! Ýaňy-ýakynda hem “logistika” sözi diňe ylmy nukdaýnazardan tanalýardy. Emma soňky on ýyl kem-kemden giňden ulanylýandygyny görkezdi. Munuň sebäbi, halkara tejribesinde ýük daşamak işiniň kämilleşmegi, müşderilere edilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagy, ammarlaryň we  innowasion tehnologiýalary giňden ornaşdyrylmagydyr. 

“Logistika” sözüniň gelip çykyşy gadymy grek düşünjesi “buhgalter hasabaty, sanamak sungaty” bilen baglanyşykly. Ilkibaşda logistika bilen harby-intendant gullugynda meşgullanýardylar. Olar azyk önümleriniň paýlanyşyny mümkin boldugyça iň amatly usulda üpjün etmek üçin işleýärdiler. ...

Logistika Hyzmatlarymyz

Biziň Türkmenistanyň çäginde bir wagonyň ugry boýunça nirdedigi barada habar bermek boýunça täze hyzmatymyz

Şertnamalaýyn logistika

Ikitaraplaýyn şertnama esasynda müşderilere ýokary ülňülere laýyklykda hyzmat edilýär

Ekspeditor hyzmatlary

Ýük ugradyjydan ýük alyja eksport ýükleriniň gowşurylmagy üçin logistika hyzmatlary giňişleýin seljerilýär

Ýükleri saklamak işleri

Multimodal ýük gatnawlarynda ýükleri portda, beketlerde düşürip, indiki ugurlara ýüklenýänçä saklap bermak

Hereket edýän düzümi işlemek

Ýük herekede başlan wagtyndan barjak ýerine çenli gözegçilikde saklap, ýük düzüminiň howpsuzlygyny hem-de ýükleriň barmaly nokadyna tiz ýagdaýda ýetmegini üpjün etmek

Habarlar

Ählisi  ➤

VIP wagonlar ýola düşýär
VIP wagonlar ýola düşýär

«Türkmendemirýollary» agentligi Fewral aýynyň 1-den VIP görnüşli ýagny ýokary hyzmat derejeleri hödürlenýän gatnawlary ýola goýýar.

Penşenbe, 30 Ýanwar, 2020

Multimodal: Gruziýa ilkinji ýük otlusy bardy

Multimodal: Gruziýa ilkinji ýük otlusy bardy

Mazutly sisternadan ybarat 49 sany otly multimodal ugry boýunça Gyrgyzystanyň Karasu şäherinden Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň üsti bilen Gruziýanyň Batumi şäherine bardy.

Multimodal: Gruziýa ilkinji ýük otlusy bardy

Ýolagçylar üçin 086 hyzmady gurnaldy

Ýolagçylar üçin 086 hyzmady gurnaldy

"Türkmendemirýollary" agentliginiň ýolagçylar üçin "086" ýeketäk serwis gullugyny ýola goýandygyny size habar berýär.

Ýolagçylar üçin 086 hyzmady gurnaldy