Ýolagçy gatnawlary | «Demirýollary» AGPJ

Her ýylda 6 million ýolagçy

"Demirýollary" AGPJ her ýyl takmynan 6 million ýolagça hyzmat edýär. Ýolagçylarymyzyň syýahat wagty rahatlygyny we howpsuzlugyny üpjün etmek maksatlaryny göz öňünde tutýan "Ýolagçy" bölüminde 5000 hünärmen zähmet çekýär.

Ýolagçy gatnawlary

Her ýylda 6 million ýolagçy

Her ýylda 6 million ýolagçy

"Demirýollary" AGPJ her ýyl takmynan 6 million ýolagça hyzmat edýär. Ýolagçylarymyzyň syýahat wagty rahatlygyny we howpsuzlugyny üpjün etmek maksatlaryny göz öňünde tutýan "Ýolagçy" bölüminde 5000 hünärmen zähmet çekýär.

Her ýylda 6 million ýolagçy

Ýolagçy gatnawlary

Ýolagçy gatnawlary

Ilatymyza berýän hyzmatlarynyň hilini kämilleşdirmek we häzirki zaman ülňülerine laýyklykda hyzmatlary ýola goýmak maksady bilen ençeme işleri alyp barýarys

Ýolagçy gatnawlary

Online biletler

Online biletler

"Demirýollary" AGPJ ýolagçylar üçin online bilet hyzmatyny ýola goýdy. Ýolagçylar öz akylly telefonlaryna gurnalan "Demirýollary" AGPJ programmasynyň kömegi ýa-da railway.gov.tm internet saýtyna girmek arkaly syýahat etmek isleýän wagtynda, şeýle hem syýahat etmek isleýän ugruna elektron biletleri satyn alyp bilerler. Biletleriň tölegini "Altyn Asyr" töleg kartlary arkaly amala aşyrmak göz öňünde tutulan.

Online biletler

Online biletler

"Demirýollary" AGPJ ýolagçylar üçin online bilet hyzmatyny ýola goýdy. Ýolagçylar öz akylly telefonlaryna gurnalan "Demirýollary" AGPJ programmasynyň kömegi ýa-da railway.gov.tm internet saýtyna girmek arkaly syýahat etmek isleýän wagtynda, şeýle hem syýahat etmek isleýän ugruna elektron biletleri satyn alyp bilerler. Biletleriň tölegini "Altyn Asyr" töleg kartlary arkaly amala aşyrmak göz öňünde tutulan.

Ähli biletler telefonlaryňyzda

Ähli biletler telefonlaryňyzda

"Demirýollary" AGPJ ilatymyza berýän hyzmatlarynyň hilini kämilleşdirmek, pudagymyzyň maddy binýadyny berkitmek, häzirki zaman ülňülerine laýyklykda hyzmatlary ýola goýmak maksady bilen, Android we iOS ulgamlary üçin niýetlenilen programmalary ulanyjylara hödürledi. Programmalar arkaly elektron biletleri satyn almak bilen birlikde syýahat edilen ähli biletleri telefonyňyzda saklamak mümkin.

Programmanyň Android telefonlary üçin niýetlenen görnüşini PlayMarket-den, iOS telefonlary üçin niýetlenen görnüşini App Store-dan ýükläp bilersiňiz